Byn

TRAPPNÄS

Trappnäs bildar skifteslag med Iffelnäs så det rätta skifteslagsnamnet är Trappnäs-Iffelnäs skifteslag.

Namn : oklar härstamning. Trappnäs by med Iffelnäs Hallens socken, Jämtland.

Trappnäs ligger på norra delen av en udde vid storsjöns västsida. Den skjuter ut i vattnet så att bytäkten blivit avgränsad på tre sidor medan den fjärde gränsar mot byn Kläppe. Det finns nu 4 gårdar i Trappnäs som delvis ligger på sina gamla tomtplatser. Bebyggelsen är nu som förr splittrad och ligger på förhöjningar i terrängen. Länge tjänstgjorde Trappnäs som tingsplats varom den levande traditionen ännu har åtskilligt att berätta. Tidigare har Trappnäs varit förenat med Iffelnäs. Numera finns inget sammanhang mellan dem. Det vidsträckta frilandet kring Trappnäs når inte fram till Iffelnäs på andra sidan viken innanför udden. En ridå av skog avskärmar dem från varandra. En bro förmedlar förbindelse med fastlandet över sundet mellan storsjön och lillsjön. Iffelnäs har tidigare benämnts på delvis annat sätt.

En av Storsjöområdets större stenåldersboplatser, finns utanför Trappnäs- på Moholmens södra strand. Skrapor, en pilspets, samt riktiga fynd av skärvsten och kvartsavslag utgör bevisen. Skärvsten är sten som används till att värma vatten genom att först upphettas i eld och sedan läggas ner i lerkärl och kokgropar med vatten där det avgav värme. Beträffande redskapen bör noteras att man i Norrland vanligen använt kvarts, kvartsit och ibland skiffer. Flinta får betraktas som en exklusiv importvara från sydligare områden. Övriga ställen med boplatsfynd är Iffelnäs och Kläppe. Den relativa avsaknaden av boplatser längs storsjöns stränder beror sannolikt på storsjöns storlek och öppna vattenyta. Fiskemöjligheterna var bebyggelsedragande.